Przedszkole Miejskie Nr 13

Koncepcja pracy przedszkola

 

KONCEPCJA PRACY

 

NA LATA  2015/2016- 2017/2018

 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13

 

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 

 

 

Podstawa prawna

 

 1. Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy
 2. Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324)
 3. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne narodów Zjednoczonych (dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.)
 4. Statut Przedszkola

 

 

 

NASZE MOTTO :

 

 

 

„PRZEDSZKOLE OTWARTE NA OCZEKIWANIA I POTRZEBY

 

 DZIECI I RODZICÓW”

 

 

 

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole :

 

 • Zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

 • Wspomaga wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtuje w nim poczucie własnej wartości, uczy go tolerancji i patriotyzmu, pomaga w odnoszeniu sukcesów i pokonywaniu trudności oraz umożliwia rozwój uzdolnień i zainteresowań.

 • Kształtuje właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego.              

 • Rozwija kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtuje otwartość na wiedzę.                                 

 • Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 • Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

   

 

  WIZJA PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 2. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

 3. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.

 4. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole.

 5. Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 

 6. Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy placówki.

 7. Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
  i skuteczną komunikację interpersonalną.

 8. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 

 9. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 10. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.

 11. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

  I. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

   

 

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

 

 

 

 • Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównym jej założeniem jest otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich  w działaniach (pozwolenie na wykonanie ,,po swojemu”), pomoc i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja).

 • W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy placówki. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

 

 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 

 • Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak ujawnia swoje zainteresowania oraz upodobania i może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawi. Swoboda wyboru umożliwia nauczycielom diagnozę, określenie potencjału dziecka i kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania.

 

 1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 

 • Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinacje i wytrwałość przy realizacji określonych zadań, a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.

 

 1. Dzieci są aktywne.

 

 • Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. nauczycielki stosują aktywizujące i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną.

 

 1. Respektowane są normy społeczne.

 

 • Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności, nie tylko przedszkolnej. Znają swoje prawa i obowiązki.

 • Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.

 

 1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 

 • W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.

 • Opracowuje się i wdraża programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.

   

 

 1. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 

 • Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

 • Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.

 • Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno określonych kryteriów.

 

 1. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

 

 • Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci, Kronice przedszkolnej, „Galerii osiągnięć”, galerii tabla zdjęć dzieci kończących przedszkole, udział w przeglądzie Tygodnia kulturalnego, udział w konkursach i projektach edukacyjnych  i aktywności fizycznej.

 • Promuje nowatorskie metody pracy w środowisku lokalnym.

 • Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 10, Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 9, Miejskie Przedszkole Nr 25 Im. Króla Maciusia w Katowicach, uczelnie wyższe

 

 1. Rodzice są partnerami przedszkola.

 

 • rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.

 • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

 • Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. ponadto pomagają w pozyskiwaniu sponsorów i środków pozabudżetowych poprzez organizowanie zabaw dochodowych na rzecz przedszkola. Chętnie wykonują różne prace naprawcze na rzecz przedszkola.

 

 • Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie rozmów indywidualnych, konsultacji, zebrań  i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

 • Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej (np. teatr, muzeum), wycieczek, wyjść do biblioteki, , szkoły. Przedszkole gości ludzi sztuki, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin.

 • Organizowane są imprezy środowiskowe (festyn rodzinny, ogólnopolski dzień przedszkolaka, konkursy plastyczne, zawody sportowe, kiermasze, wystawy prac plastycznych, spotkania i uroczystości okolicznościowe).

 • Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami :  

 

 • Biblioteka Miejska – zwiedzanie, udział w lekcjach bibliotecznych, wypożyczanie książek ; rozwijanie czytelnictwa, spotkania z autorami książek dla dzieci

 • Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach - uczestnictwo naszych wychowanków w imprezach organizowanych przez CKŚ

 • Miejski Ośrodek Pomocy - ciągły kontakt z pracownikami opieki w trosce o dzieci potrzebujące pomocy

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” – udział o w imprezach, konkursach, spartakiadach, dowóz dzieci

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej – udział podopiecznych w uroczystościach przedszkolnych, występy, wspólne zabawy integracyjne, warsztaty z gliną na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, pomoc wychowawców i podopiecznych przy organizacji festynu rodzinnego

 • Przedszkole Miejskie nr 7 - konkursy między przedszkolne, wymiana doświadczeń, uczestnictwo w ważnych wydarzeniach z życia przedszkola

 •  Przedszkole Miejskie nr 9 - konkursy między przedszkolne, wymiana doświadczeń, uczestnictwo w ważnych wydarzeniach z życia przedszkola

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 - zwiedzanie, uczestnictwo  w uroczystościach szkolnych na zaproszenie społeczności szkolnej, udział w uroczystościach przedszkolnych, wymiana doświadczeń i informacji między nauczycielami, badanie losów absolwentów

 • Szkoła Podstawowa Nr 17 – zwiedzanie, uczestnictwo w uroczystościach szkolnych na zaproszenie społeczności szkolnej, udział w uroczystościach przedszkolnych, wymiana doświadczeń i informacji między nauczycielami, badanie losów absolwentów

 • Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chorzowie – realizacja programów edukacyjnych

 • ZOO  w Chorzowie – zwiedzanie, udział w konkursach, zbiórka żywności dla zwierząt

 • Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie – coroczna zbiórka żywności  i darów dla zwierząt

 • Miejskie Przedszkole Nr 25 Im. Króla Maciusia w Katowicach – udział w  konkursie rowerowym

 • Klub Dziecięcy Nautica  w Chorzowie – organizacja spotkań grupowych, dnia przedszkolaka , festynu rodzinnego

 • Poradnia psychologiczno –pedagogiczna - pracownicy poradni chętnie służą pomocą, kontakty z nauczycielami, wymiana doświadczeń i informacji, poradnictwo

 • Straż Pożarna w Świętochłowicach – wycieczki, zwiedzanie strażacy  pokazują dzieciom samochody strażackie oraz ich całe wyposażenie. demonstrują  także udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wyniku wypadku samochodowego, pokazy na festynie, udział w quizie o  bezpieczeństwie

 • Powiatowy Urzęd Pracy w Świętochłowicach  - umożliwianie zatrudniania stażystek ( pomoc nauczyciela, woźna, pomoc kuchenna, pracownik gospodarczy -m.in. byli absolwenci przedszkola)

   

 

 1. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 

 • W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.

 

 1. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 

 • Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.

 • Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy.

 • Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola, podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.

 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.

 • Ogród przedszkolny jest wyposażony w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny.

 • Współpraca z organem prowadzącym zmierza do modernizacji budynku przedszkola i jego otoczenia.

   

   

   

  II. NASZE PRZEDSZKOLE - CHARAKTERYSTKA

 

Przedszkole Miejskie nr 13 w Świętochłowicach mieści się przy ul. Sudeckiej 1 na osiedlu „Na wzgórzu“.

 

Telefon/fax 2-456-664, e-mail : p.13@vp.pl

 

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Świętochłowicach oddano do użytku w 1986 r.

 

Dyrektor Przedszkola - mgr Teresa Bednarek - stanowisko powierzone we wrześniu 2007 r.

 

Wicedyrektor - Ewa Skiba - stanowisko powierzone we wrześniu 1990 roku

 

Do przedszkola uczęszcza 215 dzieci w wieku od 2,5 - 6 lat. Dzieci zorganizowane są grupach zróżnicowanych pod względem wieku:

 

Maluchy –2,5 i  3-latki

 

Starsze maluchy - 4 –latki

 

Średniacy -  5 – latki

 

Starszacy - 6 - latki

 

Liczba oddziałów ogółem –  9:

 

Średnia liczba dzieci w oddziale -  25

 

Przedszkole posiada:

 

 • 9 sal zajęć

 • zaplecze kuchenne

 • szatnie

 • ogród przedszkolny

 • inne: sala teatralna; gabinet dyrektor, gabinet referenta, pokój nauczycielski, pomieszczenie socjalne, stróżówkę.

 

 

 

W 15 rocznicę powstania placówki nadano jej nazwę ”Misia Uszatka”. Obiekt jest piętrowy, posiada 9 sal zajęć (po jednej dla każdej z grup wiekowych) z zapleczem sanitarnym, magazynem podręcznym oraz salę teatralną.Wokół budynku znajduje się duży ogród wyposażony w metalowe i drewniane urządzenia do zabaw i drewnianą altankę. Jest w nim dorodny drzewostan, żywopłot i trawniki, które tworzą specyficzny klimat. Dodatkowym atutem jest sztucznie usypana górka, która umożliwia uprawiane sportów zimowych i letnich. Ponadto przedszkole posiada patio tzw. „zieloną salę” wyposażoną w ławeczki i przenośne urządzenia do zabaw.Przedszkole jest zlokalizowane na obrzeżach miasta. Niedaleko placówki znajdują się ogródki działkowe, staw, park, ośrodek sportu i rekreacji.Przedszkole jest czynne 11 godzin (6.00- 17.00), od poniedziałku do piątku. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie w godzinach od 8.00  do 13.00. Na terenie przedszkola w budynku mieści się Filia żłobka dla dzieci w wieku od 2 -3 lat. W dzielnicy, w której zlokalizowane jest przedszkole w najbliższym otoczeniu znajdują się dwie szkoły podstawowe. W placówce zatrudnionych jest 12 nauczycieli, katechetka (1 nauczyciel kontraktowy, 1 mianowany, 10 nauczycieli dyplomowanych). Nauczycielki posiadają wykształcenie zgodnie z wymaganiami: wyższe (mgr, licencjat) oraz SWP oraz długoletni staż w zwodzie.Nauczyciele chętnie podnoszą kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Pracę przedszkola wspomaga łącznie 19 pracowników administracji i obsługi: intendent, referent, pomoc nauczyciel, kucharka, 4 pomoce kuchenne, 8 woźnych, 2 dozorców, rzemieślnik.

Rodzice obecnych oraz przyszłych wychowanków to osoby z wykształceniem zawodowym, średnim i wyższym. Najczęściej są to rodzice obydwoje pracujący, którym w opiece pomagają dziadkowie. Wśród rodziców jest wielu bezrobotnych lub o niskich zarobkach, i wówczas opłaty za przedszkole są uiszczane przez opiekę społeczną.

Rodzice chętnie pomagają placówce w zależności od jej potrzeb. Udzielają się w pracach Rady Rodziców, dzielą się spostrzeżeniami i uwagami z dyrektorem lub nauczycielami. Często są sponsorami lub poszukują sponsorów.

W każdym roku szkolnym proponowane są rodzicom i ich dzieciom zajęcia dodatkowe, takich jak religia, zajęcia sportowe, szachy, teatralne, muzyczne. Udział w tych zajęciach jest dobrowolny, zadeklarowany przez rodziców.

Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

 

 

 

III. DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

 

 Sposoby motywacji dzieci:

 

 

 

Stosowane nagrody:

 

 

 

 • pochwała indywidualna,

 • pochwała przed całą grupą,

 • pochwała przed rodzicami,

 • oklaski,

 • emblematy,

 • przydział funkcji.

   

  Stosowane kary:

   

 

 • brak nagrody,

 • upomnienie ustne,

 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

 • poinformowanie rodziców o zachowaniu.

   

  IV. SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNĘĆ DZIECI:

   

 

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

   

  Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

 • teczek prac i innych dokumentów,

 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

 • albumów, kronik,

 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

 • rozmów.

   

  V. SPOSOBY MINITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI:

  Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 

 • ankiet,

 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,

 • hospitacji,

 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

  Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

   

  VI. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI:

 

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
  i wychowania,

 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

   

  VII. SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

  Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

 

 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.
 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

 

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  szkołą podstawową,  MDK, MBP,  policją, strażą pożarną, muzeum,  władzami samorządowymi itp.,
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięć kulturalnych, konkursów oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym i ogólnokrajowym.

 

VIII. MODEL ABSOLWENTA

 

 

 

Dziecko kończące przedszkole:

 

 

 

 • posiada:

 

 

 

  • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

  • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,

  • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,

  • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,

  • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

  • twórczego rozwiązywania zadań,

  • odpowiedni poziom samodzielności,

  • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,

  • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,

  • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

  • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

    

 

 • przestrzega:

   

  • praw innych ludzi,

  • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

  • zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

    

 • dostrzega i szanuje:

   

  • potrzeby innych ludzi,

  • odmienne postawy, przekonania, upodobania,

  • symbole narodowe,

  • środowisko naturalne;

 

 

 

 • nie obawia się:

   

  • występować publicznie,

  • reprezentować grupę, przedszkole,

  • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

  • wykazywać inicjatywy w działaniu,

  • prosić o radę lub pomoc.

 

 Funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego nr 13 w Świętochłowicach wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola jest planem rozwoju tworzonym przez całą społeczność tj. dyrektora, nauczycieli, rodziców. Powinna zatem zostać szeroko upowszechniona wśród rodziców i personelu. Wszyscy powinni ją zrozumieć i identyfikować się z nią. Plan rozwoju jest planem działań na kilka lat, ma stanowić drogowskaz i mapę działań dla dyrektora, nauczycieli i pozostałych pracowników.

Jest konstrukcją, na której opiera się codzienna praca przedszkola.

 

 Praca nad koncepcją:

 

 1. Każdy nauczyciel otrzymuje egzemplarz Koncepcji.

 2. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek.

 3. Rodzice zapoznają się z Koncepcją, nauczyciele pozyskają informację o akceptacji Koncepcji.

 

Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie:

 

Teresa Bednarek - dyrektor, Rada Pedagogiczna, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2015 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Teresa Bednarek
Ilość wyświetleń: 784
11 września 2015 15:21 (Teresa Bednarek) - Zmiana treści zakładki.
11 września 2015 15:07 (Teresa Bednarek) - Zmiana treści zakładki.
11 września 2015 14:56 (Teresa Bednarek) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl